Bộ máy tổ chức
Ngày đăng: 10:05 - 31/05/2017 Lượt xem: 3.620

Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị là cấp quản lý cao nhất, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.
Ban Giám đốc:

  • Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm điều hành Công ty.

  • Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc thực hiện những công việc của mình, đồng thời thay mặt Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc vắng mặt.

Hệ thống các phòng ban:

  • Phòng Kinh doanh: Thực hiện các hoạt động kinh doanh về vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ ngành khai thác, chế biến khoáng sản.

  • Phòng Kinh doanh thiết bị mỏ và địa chất: Thực hiện các hoạt động kinh doanh về vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ ngành khai thác, chế biến than và khai thác, thăm dò địa chất.

  • Phòng Tài chính - Kế toán: Giúp Giám đốc trong việc quản lý tài chính (bao gồm quản lý vốn, ngân quỹ, phân tích, hoạch định, kiểm soát tài chính) nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định và hiệu quả.

  • Văn phòng: Giúp Giám đốc các công tác về tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ công nhân viên, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên; Quản lý dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng; Quản lý công tác hành chính và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, quân sự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong Công ty.